Prohlášení o ochraně osobních údajů

1.  Přehled ochrany osobních údajů

Všeobecné informace 

Následující upozornění poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s Vašimi osobními údaji při návštěvě naší webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, pomocí kterých je možné Vás osobně identifikovat. Podrobné informace k tématu ochrany osobních údajů získáte v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedené pod tímto textem. 

Shromaždˇovaní údajů na naši webové stránce

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na této webové stránce? 

Zpracování údajů na této webové stránce provádí provozovatel této webové stránky. Jeho kontaktní údaje jsou uvedeny v tiráži této webové stránky. 
 

Jak získáme Vaše osobní údaje?

Vaše údaje zjišťujeme buď tím, že nám je sdělíte. Zde se může jednat např. o údaje, které uvedete do kontaktního formuláře. 

Ostatní údaje se zjišťují automaticky při návštěvě této webové stránky našimi systémy IT. Zde se jedná především o technické údaje (např. o internetové prohlížeče, operační systém nebo dobu prohlížení stránky). Zjišťování těchto údajů se provádí automaticky, jakmile navštívíte naši webovou stránku.

K čemu Vaše údaje používáme? 

Část údajů se zjišťuje pro zajištění bezchybného poskytování této webové stránky. Jiné údaje lze používat k analýze Vašeho uživatelského chování. 
 

Jaká práva máte vzhledem k Vašim údajům? 

Máte kdykoliv právo získat bezplatně informace o původu, příjemci a důvodu Vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo požadovat opravu, zablokování nebo smazání těchto údajů. S dalšími dotazy na téma ochrana osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese uvedené v tiráži. Dále Vám přísluší právo na stížnost u příslušného úřadu dohledu. 

Kromě toho Vám přísluší za určitých podmínek právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Detailní informace k tomuto tématu  získáte v našem  prohlášení o ochraně osobních údajů v  odstavci „právo na omezení zpracování.“

Analytické nástroje a nástroje třetích poskytovatelů

Při návštěvě naší webové stránky lze statisticky vyhodnocovat Vaše chování při prohlížení naší webové stránky. To se provádí především s cookies a s takzvanými analytickými programy. Analýza Vašeho chování při prohlížení webové stránky se provádí zpravidla anonymně; Vaše chování při prohlížení webové stránky nelze sledovat zpět. Proti této analýze můžete podat odpor nebo jí zabránit nepoužíváním určitých nástrojů. Detailní informace naleznete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů. Proti této analýze můžete podat námitku. O možnostech podání námitky Vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Všeobecná upozornění a povinné informace 

Ochrana osobních údajů 

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S Vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Jakmile používáte tuto webovou stránku, shromažďujeme různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, pomocí kterých Vás osobně můžeme identifikovat. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů objasňuje, jaké údaje zjišťujeme a k čemu je využíváme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem to děláme.

Upozorňujeme, že přenos osobních údajů internetem (např. při komunikaci e-mailem) může vykazovat mezery. Nelze zajistit nepřetržitou ochranu údajů před přístupem třetích stran. 
 

Upozornění  o zodpovědném místě

Zodpovědné místo pro zpracování údajů uvedených na této webové stránce je: 

Alfmeier Präzision SE

Industriestraße 5

91757 Treuchlingen

Německo

telefon: +49 9142 700

e-mail: info@alfmeier.de

Odpovědným místem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.). 

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů 

Mnoho procesů zpracování osobních údajů lze provádět pouze s Vaším výslovným souhlasem. Váš již udělený souhlas lze kdykoliv odvolat. K odvolání dostačuje nám zaslaná neformální zpráva e-mailem. Zákonnost do odvolání prováděného zpracování údajů zůstává až do odvolání nedotčená. Právo vznést námitku proti  shromažd‘ování osobních údajů ve zvláštních případech a proti přímému marketingu  (čl. 21 GDPR)

Pokud  jsou Vaše osobní údaje zpracovány na základě č l. odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR,  máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování  osobních údajů, které se Vás týkají, z důvodu  Vaší konkrétní situace. Toto platí také  pro profilování založeném na těchto ustanoveních. Příslušné  právní základy, podle kterých zpracováváme Vaše osobní údaje, najdete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud vznesete námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud zpracování těcho údajů  slouží k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků  (námitka dle čl. 21, odst. 1 GDPR). Pokud se Vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte  právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány (námitka dle čl. 21, odst. 1 GDPR).

Právo na stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení právních povinností ochrany údajů dle GDPR má dotčená osoba právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, a to v zemi obvyklého pobytu, v místě pracoviště nebo v místě domnělého porušení.  Právo na stížnost setrvává bez újmy v platnosti i v případě jiných administrativních nebo soudních odvolání.  

Právo na  předání údajů 

Máte právo na předání údajů, které automatizovaně zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, buď Vám nebo třetí osobě v běžném, strojově čitelném formátu. Požadujete-li přímé převedení údajů jiné zodpovědné osobě, můžeme to učinit pouze je-li to technicky proveditelné.

Šifrování SSl resp. TSL 

Tato stránka používá z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako například objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, šifrování SSL resp. TLS. Šifrované spojení rozeznáte podle toho, že adresa prohlížeče se změní z “http://” na “https://” a v řádku prohlížeče se objeví symbol klíče. Je-li aktivováno šifrování SSL resp. TLS, nemohou údaje, které nám zasíláte, číst třetí osoby.

Informace, blokování, mazání, oprava

V rámci platných zákonných ustanovení máte kdykoliv právo na bezplatnou informaci o Vašich uchovávaných osobních údajích, jejich původu a příjemci a o účelu zpracování údajů a příp. právo na opravu, zablokování nebo smazání těchto údajů. S dalšími dotazy na téma ochrana osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit. Kontaktní adresa je uvedena v tiráži.

Právo na omezení zpracování 

Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. S dotazy k tomuto tématu se na nás můžete kdykoliv obrátit. Kontaktní adresa je uvedena v tiráži. Právo na omezení zpracování máte v kterémkoli z těchto případů:

Pokud popíráte přesnost Vašich u nás uchovávaných osobních údajů, potřebujeme obvykle určitou dobu k tomu, abychom mohli ověřit jejich přesnost . Po dobu potřebnou  k tomuto ověření máte právo žádat o omezení zpracování  Vašich osobních údajů. 

Pokud je/bylo zpracování Vašich údajů protiprávní,  můžete místo vymazání osobních údajů žádat o omezení jejich zpracování. 

Pokud již Vaše osobní údaje sice k zpracování nepotřebujeme, ale jsou pro nás nutné pro výkon, obhajobu nebo určení  právních nároků, máte právo žádat místo vymazání o omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Pokud jste vznesli námitku proti zpracování podle čl 1. odst. 1 GDPR, musí se zvážit,  čí zájmy převažují.  Dokud nebude ověřeno, jestli naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody, máte právo žádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. 

Pokud bylo zpracování Vašich osobních údajů omezeno, mohou být tyto údaje, (s výjimkou jejich uložení), zpracovány pouze s Vašim souhlasem,  nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. 

Námita proti reklamním e-mailům 

Tímto se podává námitka proti používání kontaktních údajů uvedených v rámci tiráže k zasílání výslovně nevyžádané reklamy a informačních materiálů. Provozovatelé těchto stránek si výslovně vyhrazují možnost právních kroků v případě zasílání nevyžádaných reklamních informací, například spamových e-mailů.

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

zákonem předepsaný pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů v našem závodě byl jmenován

Michael Weber

Kutzsbach Electronic GmbH & CO.KG

Markhamstr. 15

86720 Nördlingen

telefon: +49 (0) 981 2503450

e-mail: datenschutz@alfmeier.de

4. Shromaždˇování údajů na naší webové stránce 


Cookies

Internetové stránky používají částečně takzvané cookies. Cookies nezpůsobí na Vašem počítači žádné škody a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a které ukládá Váš prohlížeč. Většina cookies, které používáme, jsou takzvané „relační cookies“ (session cookies). Po ukončení Vaší návštěvy se automaticky smažou. Jiné cookies zůstávají na Vašem koncovém zařízení uložené dokud je nesmažete. Tyto cookies nám umožňují opětné rozpoznání Vašeho prohlížeče při Vaší další návštěvě. 

Váš prohlížeč můžete nastavit tak, že Vás bude informovat o použití cookies a cookies povolí jen v jednotlivých případech, cookies uloží pouze v určitých případech nebo je zásadně vyloučí nebo může aktivovat automatické mazání cookies při zavírání prohlížeče. Při deaktivaci cookies může být funkčnost této webové stránky omezena. Cookies, které jsou nutné k realizaci elektronických komunikačních procesů nebo k poskytnutí určitých funkcí, které požadujete (např. funkci košíku zboží), budou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem ukládat cookies pro technicky bezvadné a optimalizované poskytování jeho služeb. Ukládají-li se jiné cookies (např. cookies pro analýzu Vašeho prohlížení webových stránek), uvádí se to v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů zvlášť. 

Soubor server. log

Provozovatel stránek shromažďuje a automaticky ukládá na svém serveru informace v takzvaných souborech server. log, které nám Váš prohlížeč automaticky předává. Jsou to:

Typ a verze prohlížeče

Používaný operační systém 

Odkazující URL (předchozí navštívená stránka)

Hlavní jméno počítače, který bude zpřístupněn 

Čas dotazu na server

IP adresa

Nedochází ke sloučení těchto údajů s jiným zdroji údajů. Shromaždováni těchto údajů se děje na právním základě čl. 6 odst. 1  písm. f GDPR. Provozovatel stránky má oprávněný zájem na bezchybném znázornění a optimalizaci jeho webové stránky. Z tohoto důvodu je zpracování serverových protokolových dat nezbytné . 

5. Analytické nástroje a reklama

Google analytics 

Tato webová stránka využívá funkce webových analytických služeb společnosti Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

Google Analytics používá takzvané „cookies“. Jedná se o textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho používání webové stránky. Informace získané cookies o Vašem využívání naší webové stránky se zpravidla předávají serveru Google v USA, kde se ukládají. 

Ukládání google-analytcs-cookies a užívání těchto analytckých nástrojů se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem provádět analýzu chování uživatelů pro optimalizaci nabídky na webových stránkách a pro svoji reklamu. 
 

Anonymizace IP 

Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Tím zkrátí Google Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru před předáním do USA. Pouze ve výjimečných případech se předává serveru společnosti Google do USA celá IP adresa a tam se zkracuje. Na základě pověření provozovatele této webové stránky bude společnost Google využívat tyto informace pro vyhodnocování Vašeho využívání  webové stránky, pro sestavení reportů o webových aktivitách a pro další služby spojené s užíváním webových stránek a internetu vůči provozovateli této webowé stránky. IP adresa předaná v rámci Google Analytics z Vašeho prohlížeče se nepropojuje s jinými údaji od společnosti Google. 
 

Plugin prohlížeče

Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením software Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás ale na to, že v tomto případě nelze využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit shromažďování informací získaných od cookies týkajících se užívání této webowé stránky (včetně Vaší IP adresy) společnosti Google stáhnutím a instalováním pluginu pro Váš prohlížeč na následujícím odkaze: tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Námitka proti shromaždˇování údajů 

Shromažďování Vašich údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Uloží se cookie na principu opt-out, který zabrání shromažďování Vašich údajů při dalších návštěvách této webové stránky.

Po zabránění měření Google Analytics klikněte sem.Více informací k zacházení s uživatelskými soubory u Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: support.google.com/analytics/answer/6004245. 
 

6. Plugins a nástroje

YouTube s rozšířenou ochranou soukromí 

Naše webová stránka používá pluginy webových stránek YouTube.  Provozovatelem stránek je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. 

Používáme YouTube s rozšířeným režimem ochrany osobních údajů, který podle informací poskytovatele nezačíná ukládat informace o uživateli před přehráváním videa/videí. Předávání osobních údajů na partnery YouTube není ale vyloučeno. Bez ohledu na přehrávání vložených videí, je pokaždé vytvořeno spojení k platformě Google „DoubleClick“. 

Podíváte-li  se na YouTube video na naší webové stránce, dojde ke spojení se servery YouTube. Server YouTube dostane informaci, které z našich stránek jste navštívil(a). Jste-li přihlášen(a) k Vašemu účtu YouTube, umožníte společnosti YouTube přiřadit Vaše chování při prohlížení stránek přímo Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z Vašeho účtu YouTube. 

Dále může YouTube při přehrávání videa uložit na Váš počítač různé druhy cookies. Pomocí těchto cookies získává YouTube informace o návštěvnících naší webové stránky.Tyto informace  jsou  používány, mimo jiné, k evidenci videostatistik, ke zlepšení uživatelského prostředí a k znemožnění neoprávněného chování. Tyto cookies zůstávajé ve Vašem přístroji  tak dlouho, dokud je nezmažete.

Případně může po spuštění videa dojít k vyvolání dalších procesů zpracování údajů. Na tento proces nemáme žádný vliv. 

Používání YouTube se provádí v zájmu přitažlivého zobrazení našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Další informace o zacházení s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti YouTube pod: www.youtube.com/t/privacy_at_youtube