Zákoník práce

Všeobecné dodací podmínky společnosti Alfmeier Präzision SE, Industriestraße 5, D-91757 Treuchtlingen

 

1. Všeobecný rozsah platnosti 
1.1. Naše obchodní podmínky platí výlučně; ustanovení zákazníka odchylující se od našich obchodních podmínek uznáváme pouze tehdy, pokud bychom jejich platnost předem písemně odsouhlasili. Naše obchodní podmínky platí také tehdy, pokud realizujeme bez výhrad dodávku zákazníkovi při vědomí odporujících podmínek zákazníka nebo odchylujících se podmínek zákazníka.

1.2. Všechna ujednání, která byla učiněna mezi námi a našim zákazníkem za účelem realizace této smlouvy, jsou v této smlouvě sepsána písemně.


1.3. Naše obchodní podmínky platí pouze vůči podnikům dle § 310 odst. 1 německého Občanského zákoníku.

1.4. Naše obchodní podmínky platí také pro všechny budoucí obchody se zákazníkem. 

  

2. Nabídka - Podklady k nabídce 

2.1. Naše nabídka je nezávazná, pokud není na potvrzení zakázky uvedeno jinak. 


2.2. Vyhrazujeme si vlastnická a autorská práva na zobrazení, výkresy, výpočty a ostatní podklady. Totéž platí tak pro veškeré písemné podklady, které jsou označeny jako "důvěrné". Před jejich předáním třetí straně potřebuje zákazník náš výslovný písemný souhlas.
 


 

3. Ceny - Platební podmínky 
 

3.1. Pokud není v potvrzení zakázky uvedeno jinak, jsou naše ceny v eurech a platí "ze závodu", mimo balné; to se účtuje zvlášť. Vyhrazujeme si právo změnit naše ceny odpovídajícím způsobem, pokud po uzavření smlouvy dojde k poklesu nebo zvýšení cen, především kvůli uzavření kolektivních smluv nebo změnám cen materiálů. Zákazníkovi je předložíme na požádání. 


3.2. Zákonná daň z přidané hodnoty není v našich cenách započítána; na faktuře se vykazuje zvlášť v zákonné výši ke dni vystavení faktury.

3.3. Dodávky, dílčí dodávky a/nebo ostatní služby jsou splatné beze slev během 30 dnů od data vystavení faktury. 

3.4. Právo na započtení pohledávky má zákazník pouze tehdy, pokud byly jeho protinároky pravomocně stanoveny, byly nesporné nebo jsme je uznali. Kromě toho je zákazník oprávněn použít retenční právu, pokud jeho protipožadavek spočívá na stejném smluvním vztahu.
  


 

4. Dodací lhůta, dodávaná množství  

4.1. Předpokladem zahájení námi uvedení dodací lhůty je ujasnění všech technických otázek. 
 

4.2. Dodržení našeho dodavatelského závazku dále předpokládá včasné a řádné plnění povinností zákazníka. Námitka nesplněné smlouvy zůstává vyhrazena.

4.3. Pokud je zákazník v prodlení s převzetím nebo pokud vlastní vinou porušuje ostatní povinnosti součinnosti, jsme oprávněni požadovat náhradu doposud vzniklé škody včetně případných vícenákladů. Další nároky zůstávají vyhrazeny. 

4.4. Pokud nastanou předpoklady z bodu 3.3., přechází riziko náhodného zániku nebo náhodného zhoršení předmětu koupě na zákazníka v tom okamžiku, kdy se ocitl v prodlení s převzetím nebo se splatností. 

4.5. Ručíme dle zákonných ustanovení, pokud je kupní smlouva závazným obchodem ve smyslu § 286 odst. 2 č. 4 německého Občanského zákoníku nebo § 376 německého Obchodního zákoníku. Ručíme také podle zákonných ustanovení, pokud je zákazník oprávněn, jako důsledek prodlení v dodávce na naší straně, uplatnit, že jeho zájem na dalším plnění smlouvy odpadl.

4.6. Dále ručíme podle zákonných ustanovení, pokud je prodlení v dodávce způsobeno úmyslným porušením smlouvy nebo z hrubé nedbalosti na naší straně; zavinění našich zástupců nebo zprostředkovatelů je na naší straně.  Pokud prodlení v dodávce není způsobeno jedním z hrubých porušení smlouvy na naší straně, je naše ručení za náhradu škody omezeno na předvídatelné, typické škody. 

4.7. Ručíme podle zákonných ustanovení také, pokud je prodlení v dodávce na naší straně způsobeno zaviněným porušením důležité smluvní povinnosti; v tomto případě je ale naše ručení za náhradu škody omezeno na předvídatelné, typické škody.  

4.8. V ostatních případech ručíme v případě prodlení v dodávce za každý ukončený týden prodlení v rámci paušálního odškodnění za prodlení ve výši 0.5 % hodnoty dodávky, maximálně ale ne více jak 5 % hodnoty dodávky. Dalekosáhlejší ručení z prodlení v dodávce je vyloučeno.


4.9. Další zákonné nároky a práva zákazníka zůstávají vyhrazena.


4.10. Přislíbená množství se rozumějí jako horní hranice. Měsíční odvolávka je omezena na maximálně 1/12 přislíbeného ročního množství. Vícenáklady na vyšší či nižší odvolávky sjednaného množství ve výši +/- 5 % nese zákazník.

 

5. Poskytování materiálu zákazníkem 
 

5.1. Je-li mezi námi a zákazníkem dojednáno, že zákazník poskytne materiál, musí nám jej zákazník dodat na vlastní náklady a riziko včas a s přiměřeným množstvím navíc alespoň 5 % v bezvadné kvalitě. 
5.2. Pokud zákazník řádně nesplní svou povinnost z odst. 5.1 včas, nezačínají běžet případné dodací lhůty. Navíc má zákazník povinnost nést případné vícenáklady vzniklé z prodlení, např. kvůli přerušení výroby. 

6. Přechod rizika - náklady na balení 

6.1. Pokud není v potvrzení objednávky uvedeno jinak, platí "ze závodu". 
 

6.2. Pro vracení obalů platí samostatná dohoda.
  

7. Ručení za vady 

7.1. Nároky zákazníka z vad předpokládají, že zákazník řádně splnil svou povinnost zkontrolovat zboží a případné vady vytknout dle § 377 německého Obchodního zákoníku. 

7.2. Pokud se vyskytne vada na předmětu koupě, máme dle vlastní volby povinnost náhradního plnění formou odstranění vady nebo dodání nové bezvadné věci. V případě odstranění vady jsme povinni nést všechny náklady nutné k odstranění vady, především náklady na dopravu, práci a materiál, pokud se tyto náklady nezvýší tím, že byl předmět koupě dodán na jiné místo než místo plnění. 

7.3. Pokud se náhradní plnění nepodaří, je zákazník oprávněn dle vlastní volby požadovat odstoupení od smlouvy nebo snížení ceny. 

7.4. Ručíme podle zákonných ustanovení, pokud zákazník uplatní nároky na náhradu škody, které vznikly úmyslně nebo hrubou nedbalostí, včetně toho, pokud je úmyslně nebo hrubou nedbalostí způsobili naši zástupci nebo zprostředkovatelé. Pokud nám není kladeno za vinu žádné úmyslné porušení smlouvy, je ručení za náhradu škody omezeno na předvídatelné, typické škody.

7.5. Ručíme podle zákonných ustanovení, pokud naší vinnou porušíme důležitou smluvní povinnost; v tomto případě je ale naše ručení za náhradu škody omezeno na předvídatelné, typické škody. 

7.6. Ručení za zaviněné zranění na životě, těle nebo zdraví zůstává nedotčeno; totéž platí také pro povinné ručení dle zákona o ručení za výrobek. 
 

7.7. Pokud není výše upraveno něco odlišného, je ručení vyloučeno. 

7.8. Promlčecí lhůta pro nároky z vad je 12 měsíců, počítáno od přechodu rizika.

7.9. Promlčecí lhůta v případě regrese dodávky dle § 478, 479 německého Občanského zákoníku zůstává nedotčena; je pět let, počítáno od dodání vadné věci.
 

8. Společné ručení 
 

8.1. Dalekosáhlejší ručení za náhradu škody, než je uvedeno v odst. 7, je - bez ohledu na právní povahu uplatněného nároku - vyloučeno. Platí to především pro nároky na náhradu škody ze zavinění při uzavření smlouvy, kvůli porušení ostatních povinností nebo kvůli nárokům na náhradu věcné škody nabytých trestným činem dle § 823 německého Občanského zákoníku. 

8.2. Omezení dle odst. (1) platí také, pokud zákazník požaduje místo nároku na náhradu škody, místo plnění náhradu ztracených nákladů.  

8.3. Pokud je vůči nám ručení za náhradu škody vyloučeno nebo omezeno, platní totéž také s ohledem na osobní ručení za náhradu škody našich zaměstnanců, pracovníků, spolupracovníků, zástupců a zprostředkovatelů.  

   

9. Zajištění vyhrazení vlastnického práva 
 

9.1. Vyhrazujeme si vlastnictví na předmětu koupě do příchodu všech plateb ze smlouvy o dodávce. Totéž platí pro předměty koupě, které se musejí uhradit dílčí amortizací; vyhrazujeme si vlastnické právo, dokud nenastoupí smluvně zamýšlená podmínka (např. přejímka minimálního objednaného množství během doby platnosti smlouvy). Pokud zákazník svým chováním porušuje smlouvu, především je v prodlení s platbou, jsme oprávněni vzít si předmět koupě zpět. Převzetím předmětu koupě zpět dochází k odstoupení od smlouvy. Po převzetí předmětu koupě zpět jsme oprávněni zhodnotit jej, výnos ze zhodnocení se započítá k závazkům zákazníka - plus přiměřené náklady na zhodnocení. 


9.2. Zákazník je povinen zacházet k předmětem koupě s péčí řádného hospodáře; především je povinen dostatečně ji pojistit na vlastní náklady proti škodám způsobených ohněm, vodou a krádeží, do výše pořizovací ceny. Pokud je nutná údržba a inspekční práce, musí je zákazník provádět včas na vlastní náklady. 
 

9.3. Při zastavení nebo jiných zásazích třetích stran nás musí zákazník neprodleně informovat, abychom mohli vznést žalobu dle § 771 německého OSŘ. Pokud nám není třetí strana schopna uhradit soudní a mimosoudní výlohy dle § 771 německého OSŘ, ručí zákazník za tuto ztrátu, která nám vznikne. 


9.4. Zákazník je oprávněn dále prodat předmět koupě v řádném obchodním jednání; postupuje nám ale dosud všechny pohledávky ve výši koncové částky na faktuře (včetně DPH) naší pohledávky, které mu vzniknout z dalšího zcizení vůči jeho odběrateli nebo třetí osobě, a sice nezávisle na tom, jestli předmět koupě byl dále prodán bez nebo po zpracování. I po postoupení je zákazník nadále oprávněn k inkasování této pohledávky.  Naše oprávnění inkasovat sami pohledávku je tímto nedotčeno. Přesto se zavazujeme, že pohledávku nebudeme inkasovat, dokud zákazník uspokojuje své platební povinnosti z přijatých výnosů, není v prodlení s platbou a především neexistuje žádný návrh na zahájení vyrovnávacího nebo insolvenčního řízení nebo zastavení plateb. Pokud tomu tak ale je, můžeme požadovat, aby nám zákazník oznámil postoupené pohledávky a jejich dlužníky, uvedl všechny údaje nutné k inkasu, vydal všechny podklady a sdělil dlužníkům (třetím stranám) postoupení. 

9.5. Zpracování nebo přestavení předmětu koupě zákazníkem provádíme vždy my. Bude-li předmět koupě zpracován jinými předměty, které nejsou naše, získáme spoluvlastnictví na nové věci v poměru hodnoty předmětu koupě (fakturovaná koncová částka, včetně DPH) k jiným zpracovaným předmětům k okamžiku zpracování. Pro věc vzniklou zpracováním platí jinak totéž jako pro předmět koupě dodaný s výhradou. 
 

9.6. Bude-li předmět koupě neoddělitelně smísen s jinými předměty, které nejsou naše, získáme spoluvlastnictví na nové věci v poměru hodnoty předmětu koupě (fakturovaná koncová částka, včetně DPH) k jiným smíseným předmětům k okamžiku smísení. Dojde-li ke smísení takovým způsobem, že věc zákazníka musí být nazírána jako hlavní věc, platí jako ujednáno, že zákazník na nás přenese poměrově spoluvlastnictví. Zákazník zajistí takto vzniklé výlučné vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro nás. 


9.7. Zákazník nám také postoupí pohledávky k zajištění našich pohledávek vůči němu, které vzniknou spojením předmětu koupě s pozemkem vůči třetí osobě. 
9.8. Zavazujeme se, že nám příslušející jistiny na požádání zákazníka uvolníme natolik, že realizovatelná hodnota našich jistin překročí pohledávky, které mají být jištěny, o více jak 10 %; výběr jistin k uvolnění je na nás.

 

10. Zařízení a autorské právo 


10.1. Zařízení, nástroje a ostatní předlohy k provedení zakázky, které jsme vyvinuli a vyrobili, zůstávají v našem vlastnictví, i když byly účtovány poměrné náklady.

10.2. Zákazník je sám zodpovědný za to, že provedením jeho zakázky nebudou porušena žádná práva třetích osob, především autorská práva, patenty nebo průmyslové vzory. Zákazník nás osvobozuje od všech nároků třetích osob kvůli takovémuto porušení práv. 

11. Ochranné právo  

11.1. Neručíme, pokud jsme vyrobili předměty dodávky podle výkresů předaných zákazníkem, podle modelů nebo jim podobných popisů nebo údajů zákazníka a nevíme nebo v souvislosti s výrobky jím vyvíjenými nemusíme vědět, že jsou tím porušována ochranná práva. 

11.2. Pokud podle odst. 11.1 neručíme, osvobozuje nás zákazník od všech nároků třetích stran.

11.3. Zákazníci se zavazují informovat se okamžitě o rizicích porušení práv, která vejdou ve známost, a údajných případech porušení a poskytnout si příležitost provést po vzájemné dohodě protiopatření vůči odpovídajícím nárokům.

11.4. V zásadě neručíme za ušlý zisk a škody z přerušení provozu. 
 

11.5. Průmyslová práva, která vyplynou z poskytnutí služby námi, přísluší výhradně nám. 

11.6. Návrhy a konstrukční návrhy od nás lze předávat třetí straně pouze po našem souhlasu. 

11.7. Pro případ, že nám zákazník navrhne změnu nebo zlepšení smluvního plnění, získáváme všechna práva na realizaci nebo použití takovýchto návrhů ve smluvním plnění, především veškerá výlučná práva na užívání a zhodnocení.

 

12. Úschova, pojištění 

12.1. Předlohy, výkresy, suroviny, nástroje a jiné předměty sloužící k opětovnému použití jako polotovary a hotové výrobky uschováváme po termínu expedice pouze po předchozí dohodě a za samostatnou úhradu. Zákazník ručí pouze za úmysl a hrubou nedbalost. 

12.2. S výše označenými předměty se, pokud je dal zákazník k dispozici, manipuluje až do termínu expedice s péčí řádného hospodáře. Za poškození ručíme pouze při úmyslu a hrubé nedbalosti.

12.3. Pokud mají být výše uvedené předměty pojištěny, musí obstarat pojištění sám zákazník. 

13. Utajení 
 

13.1. Návrhy, konstrukční návrhy, modely, matice, šablony, vzory, nástroje a jiné výrobní prostředky, také důvěrné informace, které jsou zákazníkovy poskytnuty nebo se je dozví, smějí být zpřístupněny třetí osobě pouze po našem předchozím písemném souhlasu. 

13.2. Obě smluvní strany zachovávají během platnosti této smlouvy a po dobu tří let po jejím ukončení mlčenlivost vůči třetím osobám o tom, co jim bylo při přípravě a během smlouvy svěřeno druhou stranou jako důvěrné ("Důvěrné informace"). 

13.3. Smluvní strany zajistí, že mlčenlivost dodrží také jejich zaměstnanci a zástupci. 

13.4. Smluvní strany jsou oprávněny zveřejnit důvěrné informace na základně zákonných ustanovení, pravomocného rozsudku nebo správního řízení, které nabylo účinnosti, v předepsaném rozsahu. 
 

13.5. Důvěrné informace nezahrnují takové informace, které jsou nebo budou obecně známé, aniž by je zveřejnila jedna strana, které jí byly již známé, než je druhá strana zpřístupnila, které se legálně dozvěděla třetí stranou a bez omezení předávání nebo které sama zjistila, aniž by používala důvěrné informace nebo se na ně vztahovala. 

14. Sídlo soudu - místo plnění 
 

14.1. Pokud je zákazníkem obchodník, je sídlem soudu naše obchodní sídlo; jsme ale oprávněni žalovat zákazníka také v jeho sídle soudu. 

14.2. Platí právo Spolkové republiky Německo; použití obchodního práva OSN je vyloučeno.
14.3. Pokud není v potvrzení objednávky uvedeno jinak, je naše obchodní sídlo místem plnění. 


14.4. Rozhodující je německé znění těchto podmínek. 

Stav: červen 2008