Prohlášení o ochraně údajů

Získáváme a používáme Vaše osobní údaje výlučně v rámci ustanovení Zákona o ochraně osobních dat Spolkové republiky Německo. Níže Vás informujeme o způsobu, rozsahu a účelu získávání a zpracování osobních údajů. Tuto informaci si můžete najít kdykoliv na našich stránkách.


Sdílení a evidence údajů pro interní a statistické účely
Váš internetový prohlížeč předává z technických důvodů při přístupu na naše stránky automaticky údaje na náš webový server. Jedná se přitom mimo jiné o datum a čas přístupu, URL odkazující webové stránky, prohlížené soubory, množství odeslaných dat, typ a verzi prohlížeče, operační systém a Vaši IP adresu. Tyto údaje jsou odděleny od jiných údajů, které se ukládají v rámci využití naší nabídky. Přiřazení těchto údajů k jedné konkrétní osobě námi není možné. Tyto údaje se vyhodnocují kvůli statistice a následně jsou odstraněny.


Inventární údaje
Jakmile má být mezi Vámi a námi vytvořen, obsahově navržen nebo změněn smluvní vztah, získáváme a používáme Vaše osobní údaje, pokud je to třeba k těmto účelům.
Na vyžádání kompetentních míst smíme v jednotlivých případech poskytnout informaci o těchto údajích (inventární údaje), pokud je to třeba pro účely trestního stíhání, odvrácení nebezpečí, splnění zákonných povinností údajů na ochranu ústavy nebo vojenské kontrarozvědky nebo k prosazení práv duševního vlastnictví.
 

Uživatelské údaje
Zjišťujeme a používáme Vaše osobní údaje, pokud je to nutné, abychom Vám umožnili využít naši internetovou nabídku a mohli ji vyúčtovat (uživatelské údaje). Sem patří především informace k Vaší identifikaci a údaje o začátku a konci a také rozsahu užívání naší nabídky.
Pro účely reklamy, průzkumu trhu a nastavení naší internetové nabídky dle potřeb smíme při používání pseudonymů vytvářet uživatelské profily. Máte právo toto používání Vašich údajů odmítnout. Uživatelské profily nesmíme slučovat s údaji o nositeli pseudonymu.
Na vyžádání kompetentních míst smíme v jednotlivých případech poskytnout informaci o těchto údajích (inventární údaje), pokud je to třeba pro účely trestního stíhání, odvrácení nebezpečí, splnění zákonných povinností údajů na ochranu ústavy nebo vojenské kontrarozvědky nebo k prosazení práv duševního vlastnictví.

 

Cookies
Abychom rozšířili rozsah funkcí naší internetové nabídky a aby její používání bylo pro Vás komfortní, používáme tzv. "cookies". Pomocí "cookies" se při vyhledání naší webové stránky mohou na Vašem počítači ukládat data. Máte možnost zabránit ukládání cookies na Vašem počítači pomocí odpovídajícího nastavení ve Vašem prohlížeči. Nicméně tak může dojít k omezení funkčnosti naší internetové nabídky.

 

Google Analytics
Tato stránka používá Google Analytics, službu analýzy webu společnosti Google Inc. (Google). Google analytics používá tzv. coockies, textové soubory, které se uloží na Vašem počítači a umožňují analýzu toho, jak používáte webové stránky. Informace vytvořené pomocí cookies o Vašem používání této webové stránky se zpravidla přenášejí na server Google do USA a tam se ukládají. V případě aktivace IP anonymizace na této webové stránce se Vaše IP adresa od Googlu ale uvnitř členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států dohody o evropském hospodářském prostoru předtím zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se na server Googlu v USA přenese celá adresa a tam zkrátí. Z pověření provozovatele této webové stránky používá Google tyto informace, aby vyhodnotil Vaše používání webové stránky, aby sestavil zprávy o aktivitách webové stránky a aby poskytl další služby spojené s používání webové stránky a internetu provozovateli webové stránky.

IP adresa zprostředkovaná v rámci Google Analytics Vaším prohlížečem se nespojuje s ostatními údaji od Googlu. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme ale na to, že v tomto případě nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Shromažďování údajů vytvořených cookies a údajů vztahujících se k Vašemu používání webové stránky (včetně IP adresy) Googlem a zpracování těchto údajů Googlem můžete zabránit, pokud si stáhnete Browser Plugin dostupný zde: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Bližší informace k podmínkám používání a ochraně údajů najdete na www.google.com/analytics/terms/de.html příp. na www.google.de/intl/de/policies/.

Upozorňujeme na to, že na této stránce byl Google Analytics rozšířen o kód „gat._anonymizeIp();“ aby se zaručila anonymní evidence IP adres (tzv. IP masking).

(Zdroj: www.datenschutzbeauftragter-info.de)


Právo na informace
Jako uživatel naší internetové nabídky máte právo požadovat po nás informace o ukládaných údajích, které se vztahují k Vaší osobě nebo Vašemu pseudonymu. Na Vaši žádost Vám můžeme tuto informaci poskytnout také elektronicky.